ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

(Domain Name) Registrant 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
(Domain Name) Registrar 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
(Domain Name) Registry 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
3D Stereo  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Data Encryption 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Data leak prevention (DLP) 02.05.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Data Leakage 22.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Data Loss Protection 30.09.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Data standard 10.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Database 19.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
DBMS 27.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
decryption 20.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Demograhics 03.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Deployment  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Desk-based Evaluation/Paper Test 07.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Detection risk 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Digital Certificate 11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Digital divide 10.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Digital Opportunity Index (DOI) 18.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Digital time-stamping (DTS) 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Digital Wallet 30.09.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
digitizers 05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Directory Access Protocol (DAP)  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Directory Information Tree (DIT) 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Directory Service 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Directory Services Markup Language (DSML) 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Disaster/ Emergency early warning system 21.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Disk image 11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
Disposal schedule 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
DMA 17.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
DNS amplification attack 25.03.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Domain Name 19.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)
DSA - Digital Signature Algorithm 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
ดาต้า เอ็นทรี 23.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)