ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

PaaS (Platform as a Service) 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
PAdES 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
PageRank (PR) 19.07.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Palm Scans 02.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Password Authentication Protocol (PAP) 19.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Patch 11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Performance  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
PFE - Proudly Found Elsewhere 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
PGP - Pretty Good Privacy 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Piggybacking 05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
PIN - Personal Identification Number  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
PKCS - Public Key Cryptography Standards 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
Plain Text (เพลนเท็กซ์) 20.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Platform 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Platform Compatibility 17.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Polymorphic Virus 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Port Scan 12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Portlet 08.10.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
PPTP : Point to Point Tunneling Protocol 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Preparedness Test 07.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Pretexting 01.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Private Key 25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Process 31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Promiscuous mode 02.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)
Promiscuous Mode 11.06.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
PUK - Personal Unblock Key 10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)
pwn 01.10.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)