ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  07.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Desk-based Evaluation/Paper Test

 

เป็นการทดสอบแผน BCP (Business Continuity Plan) แบบหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดยอาศัยกระดาษเพื่อทดสอบในขั้นตอนต่างๆ โดยต้องอาศัยบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนมาเข้าร่วมทดสอบ เพื่อพิจารณาว่าหากระบบเกิดหยุดนิ่งแล้วจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง