ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  20.05.2014 (9 ปีที่ผ่านมา)

Disposal schedule

Disposal schedule : ตารางกำหนดรายละเอียดของวงจรชีวิตของ record โดยจะกำหนดจุดเริ่มของการจัดเก็บ (Retention Trigger) ระยะเวลาการจัดเก็บ (Retention period) การดำเนินการกำจัด (Disposal Action)