ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และการให้บริการของรัฐในงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการทำธุรกรรมในส่วนของประชาชนหรือผู้บริโภค มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน แต่การติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ก็มีประเด็นความเชื่อมั่นว่าบุคคล เว็บไซต์ เครื่องให้บริการ (เชิร์ฟเวอร์/server) หรืออุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ใด หรือระบบสารสนเทศระบบหนึ่งระบบใด หรือเอนทิตี (Entity)หนึ่งเอนทิตีใดนั้น เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งนั้นจริง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) หรือ PKI