ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Digital time-stamping (DTS)

DTS นำมาเพื่อใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งของ e-commerce ใช้สำหรับยืนยันการส่งและรับข้อมูล โดยจะนำวันที่และเวลาในการส่งข้อความมาเป็นส่วนหนึ่งของการเอกสาร เมื่อผู้รับได้รับข้อมูลและทำการยืนยันตัวบุคคลแล้วจะมีการบันทึกวันที่และเวลาในการเปิดเอกสารลงในเอกสาร และเมื่อส่งต่อเอกสารให้บุคคลถัดไปก็จะบันทึกเวลาในการจัดส่งอีกครั้ง หลักการเช่นนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและดัดแปลงข้อมูลภายในเอกสาร