ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  21.01.2013 (12 ปีที่ผ่านมา)

Disaster/ Emergency early warning system

 

Disaster/ Emergency early warning system คือระบบเตือนภัยสาธารณะเพื่อป้องกันภัยพิบัติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใช้เตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตัวอย่างระบบเตือนภัย เช่น ระบบเตือนภัย สึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม โคลนถล่ม ฯลฯ