ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  17.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Detection risk

ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากผู้ตรวจประเมินใช้วิธีการตรวจที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถระบุความเสี่ยงที่แท้จริงของระบบนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งปกติจะไม่สามารถตรวจพบความเสี่ยงในรูปแบบนี้ระหว่างการตรวจประเมิน แต่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสอบความสามารถของผู้ตรวจประเมินในการระบุความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข