ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  05.01.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

digitizers

อุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้  ตัวอย่างเช่น เครื่องสแกนเนอร์

แหล่งอ้างอิง  

http://www.ehow.com/facts_5070215_digitizer.html/(What Is a Digitizer?)

http://www.ask.com/question/(what-is-the-definition-of-digitizer)