ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

(Domain Name) Registrar

(Domain Name) Registrar : องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัททำสัญญากับ Registry เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าผู้ขายชื่อโดเมนของ Registry นั้นๆ ซึ่งRegistrar หนึ่งสามารถเป็นผู้ขายให้แก่ Registry ได้หลายเจ้า  เช่น บริษัท ดอทอะไร ทำสัญญากับ Registry เพื่อขาย .com .net และในขณะเดียวกันก็ทำสัญญากับ THNIC เพื่อขาย .co.th , . in.th ..และ .th อื่นๆ