ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDContact Address

Thailand National Root Certification Authority
โครงการภายใต้กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี)
ชั้นที่ 6 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร: +66 0 2123 1234 โทรสาร: +66 0 2123 1200
โปรดติดต่อเราเพื่อรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ NRCA ได้ที่ Email: [email protected]