ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

(Domain Name) Registry

(Domain Name) Registry : องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท ที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนระดับสูงสุด เช่น Registry ของ .com .net คือบริษัท Verisign  Registry ของ .th คือ THNIC