ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Directory Services Markup Language (DSML)

คือ การนำเสนอข้อมูล directory service ในรูปแบบของ XML ซึ่งสามารถรองรับโมเดลของข้อมูลตามโครงสร้างของ LDAP ได้