ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Directory Access Protocol (DAP)

คือ มาตรฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งประกาศใช้งานโดย ITU-T and ISO ในปี ค.ศ. 1988 ว่าด้วยการเข้าถึงไดเรกทอรี่ตามมาตรฐาน x.500. DAP ถูกใช้งานโดยเครื่องลูกข่ายแต่ทั้งนี้ไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเนื่องจากจะต้องทำการใช้งานบนพื้นฐานของเครื่องฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมเท่านั้น โดย operation พื้นฐานของ DAP ได้แก่ Bind, Read, List, Search, Compare, Modify, Add, Delete and ModifyRDN สามารถปรับใช้งานร่วมกับ Novell Directory Services (NDS) และ the Internet Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)