ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  19.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Domain Name

 

Domain Name :: มีความหมายถึง ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com) ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อใช้อ้างอิงที่อยู่บนเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ แทนการใช้หมายเลขไอพี (IP Address) ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น และยังเป็นสิ่งที่แสดงความมีตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก