ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  17.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

DMA

 

DMA (Direct Market Access)
 
เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบซื้อขายของผู้ลงทุน ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านมายังระบบของสมาชิก เข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทสมาชิก
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)