ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDบริการไดเรกทอรี่

บริการเผยแพร่ใบรับรองอิเล็กทรอนิส์ผ่านระบบไดเรกทอรี

Thailand National Root Certification Authority จะทำการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรายการเพิกถอนใบรับรองล่าสุดไว้ในระบบไดเรกทอรี เพื่อให้ผู้ใช้บริการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้


ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดค่าเพื่อเข้าถึงระบบไดเรกทอรีได้ดังนี้
Host Name: directory.nrca.go.th
Port: 389
Search Base: CN=Thailand National Root Certification Authority - G1,OU=Thailand National Root Certification Authority,O=Electronic Transactions Development Agency (Public Organization),C=TH 

Certificate: ldap://directory.nrca.go.th/CN=Thailand National Root Certification Authority - G1,OU=Thailand National Root Certification Authority,O=Electronic Transactions Development Agency (Public Organization),C=TH

CRL: ldap://directory.nrca.go.th/CN=CRL1,CN=Thailand National Root Certification Authority - G1,OU=Thailand National Root Certification Authority,O=Electronic Transactions Development Agency (Public Organization),C=TH