ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  11.06.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Digital Certificate

           ใบรับรองที่มีข้อมูลบ่งบอกถึงบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ว่าเป็นเจ้าของ Public key หนึ่ง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้ออกใบรับรองที่เรียกว่า Certificate authority ข้อมูลที่สำคัญภายในใบรับรองประกอบด้วย ชื่อหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง, ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง, วันหมดอายุของใบรับรอง, Public key และ Digital signature ที่เซ็นกำกับใบรับรอง Digital Certificate สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้อื่นอย่างมั่นคง ปลอดภัย ด้วยการใช้ Public key จาก Digital Certificate ในการถอดรหัสลับข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลว่ามาจากบุคคลที่ได้รับการรับรองจริง