ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Directory Information Tree (DIT)

คือ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของโครงสร้างเชิงต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วย Distinguished Names (DNs) ของ directory service ทั้งในรูปแบบของโปรโตคอล X.500 และ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) โดยทั่วไป X.500 หรือ LDAP จะประกอบด้วย 1) โครงสร้างของชื่อหน่วยงานลำดับสูงสุดของแต่ละองค์กร หรือ 2) แสดงโครงสร้างข้อมูลขององค์กร