ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDบริการตรวจสอบสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์

Online Certificate Status Protocol : http://ocsp.nrca.go.th

Thailand National Root Certification Authority มีบริการตรวจสอบสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ได้
ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม openssl

$openssl ocsp -nonce -CAfile rootca.pem -issuer rootca.pem -cert subca.pem -url http://ocsp.nrca.go.th