ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

DSA - Digital Signature Algorithm

 

DSA (Digital Signature Algorithm) เป็นอัลกอริทึมมาตรฐานในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา (FIPS) 
การสร้าง Key  จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการเลือก parameters สำหรับอัลกอริทึมซึ่งอาจจะร่วมกันใช้สำหรับ user หลายคนในระบบได้ และ ช่วงที่สอง จะเป็นการคำนวณ public และ private key สำหรับ user แต่ละคน