ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

All Updated IT Terminology


SAN: Storage Area Network 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
WAN: Wide Area Network 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
WAP Gateway 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
WAP: Wireless Application Protocol 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
ITU: International Telecommunication Union 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
IM: Instant Messenger 25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Zone 27.06.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TCO Total cost of ownership 27.06.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
Time-stamp Policy 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TSA Practice Statement 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TSA (Time-stamp Authority) 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TSU (Time-stamp Unit) 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TST (Time-stamp Token) 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
GNSO 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
GAC 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
WHOIS 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
(Domain Name) Registrant 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
(Domain Name) Registrar 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
(Domain Name) Registry 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TMCH 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
IDN 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
ccTLD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
new gTLD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
gTLD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
TLD 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
UNGEGN 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
ICANN 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
IANA 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)
IGF 20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)