ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |  Z 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Z

Published On  27.06.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Zone

โดยทั่วไป zone คือพื้นที่ของการบริหารจัดการ ความหมายคล้ายกับ domain การใช้เจาะจงในสภาพแวดล้อมเครือข่าย ศัพท์คำนี้มีความหมายหลายอย่าง
1) ในสภาพแวดล้อม domain name system (DNS), zone เป็นชื่อของพื้นที่จัดสรรสำหรับเครื่องแม่ข่ายเจาะจง ไฟล์ zone รักษาคำสั่งสำหรับการแก้ไขเฉพาะ Internet domain name กับรูปแบบหมายเลขเหมาะสมของ Internet Protocol address (IP address)
2) ในเครือข่าย H.323 multimedia, zone เป็นกลุ่มของเครื่องเทอร์มินอล, multipoint control unit (MCU) และ gateway ภายใน domain เจาะจง zone อาจจะเป็นการคอนฟิกถาวรอย่างสัมพัทธ์ของอุปกรณ์ หรือเป็นเพียงการก่อตั้งตัวตนชั่วคราวสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ เครื่องมือบริหารเรียกว่า gatekeeper control interaction สำหรับแต่ละ zone
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple, zone คือกลุ่มทางตรรกพของอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ AppleTalk

แหล่งที่มาข้อมุล http://www.lib.ru.ac.th/