ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

IGF

IGF : Internet Governance Forum คือการประชุมที่เปิดให้สามารถเข้าร่วมได้โดยมิต้องมีสภาพเป็นสมาชิก จัดตั้งโดย World Summit of the Information Society ในปี ค.ศ. 2006 มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรากฐานจากการประกาศสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1948 Article 19  มีใจความว่า “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”