ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

UNGEGN

UNGEGN : United Nation Group of Export on Geographical Name คือคณะภูมินามของสหประชาชาติทำหน้าที่กำหนดชื่อของสถานที่ สำหรับผู้แทนของประเทศไทยคือกรมแผนที่ทหาร