ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  25.07.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

 
        ความหมาย1: คือ Protocol  แบบ TCP/IP ที่ใช้ในการส่ง e-Mail ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังเครื่องบริการอื่นๆ ซี่งสามารถส่งเมล์ไปยังผู้ใช้ได้ทั่วโลก มีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการส่ง e-Mail ว่ามันสามารถทำได้แบบเป็นคิวเท่านั้น และ SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองค์กร หรือ IP ที่อยู่นอกองค์กรใช้งาน SMTP
 
 
        ความหมาย2: ระบบ Mail ที่ใช้สำหรับการส่งออก มีความหมายตรงข้ามกับ Incoming Mail Wide Area Network
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://blog.eduzones.com/step/1152