ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

TST (Time-stamp Token)

TST (Time-stamp Token) : ข้อมูลชุดหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต้นฉบับกับเวลา ณ ขณะนั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้ว่าข้อมูลต้นฉบับนั้นมีอยู่ก่อนเวลาที่ระบุไว้