ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND



A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M |  N  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

new gTLD

new gTLD : New Generic Top Level Domain คือชื่อโดเมนระดับสูงสุดแบบทั่วไป ที่มีการให้จดเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งจะมีชื่ออื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น .hotel, .spa, .finance . shopในการเปิดให้จดเพิ่มเติมครั้งแรกนั้นมีผู้ยื่นขอราว 1930  ชื่อ