ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

TSU (Time-stamp Unit)

TSU (Time-stamp Unit) : ชุดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเป็นหน่วยให้บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกุญแจส่วนตัวที่ใช้งานเพียงกุญแจเดียว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง