ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  27.06.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

TCO Total cost of ownership

       TCO (Total cost of ownership: ต้นทุนการเป็นเจ้าของ)  

เป็นดัชนีวัดต้นทุนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ หรือระบบงาน โดยรวมเอาต้นทุนทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคหรือบริษัทสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

        แหล่งที่มา  http://thinclientbox.blogspot.com/2009/12/tco-total-cost-of-ownership.html