ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  01.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Pretexting

หมายถึงเทคนิคในการทำให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการใช้ข้ออ้างในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยทั่วไปมักใช้วิธีการสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปแอบอ้างเป็นคนคนนั้นในการ ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับกับหน่วยงานต่าง ๆ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การแอบอ้างว่าตนเอง เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์จะทราบข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ธนาคาร ตำรวจ ฯลฯ สำหรับวิธีนี้ ผู้ไม่หวังดีมักจะเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ตอบคำถามเมื่อเหยื่อสงสัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อ ถือให้กับตนเอง

อ้างอิง http://ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/credit/cre10.shtm