ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  19.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

Password Authentication Protocol (PAP)

Password Authentication Protocol (PAP)
          โพรโทคอลในระบบเครือข่ายตัวหนึ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล โดยผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจะส่งข้อมูลบัญชี้ผู้ใช้และรหัส ผ่านของตนไปยังระบบโดยตรง เพื่อให้ระบบนำข้อมูลที่ได้รับไปเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรือ ไม่ ก่อนที่จะส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้ และอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบได้ในกรณีที่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านมี ความถูกต้อง โดยปกติข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โพรโทคอลนี้จะไม่มีการเข้ารหัส ลับ ทำให้เสี่ยงต่อการถูกดักรับข้อมูลโดยผู้ไม่หวังดี ที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้ ดังนั้นโพรโทคอลนี้จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และมีการคิดค้นพัฒนาโพรโทคอลใหม่ ๆ มาใช้แทน เช่น Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)

อ้างอิง: hxxp://www.webopedia.com/TERM/P/PAP.html