ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  01.10.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

pwn

Pwn ตามความหมายของ hacker jargon หมายถึงการตกลงกันได้ หรือเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ อุปกรณ์เกตเวย์ (gateway device) หรือ โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่ระบุเจาะจงไว้

ที่มา: Gartner IT Glossary (http://www.gartner.com/it-glossary/pwn)บันทึก