ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

PAdES

PAdES : PDF Advanced Electronic Signature เป็นมาตรฐานในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร PDF ซึ่ง ETSI กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของเอกสาร PDF และสะดวกในการนำมาใช้