ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  07.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Preparedness Test

 

เป็นการจำลองเหตุการณ์บางส่วนของ BCP ซึ่งเสมือนจริงมาดำเนินการทดสอบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแผน BCP ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป โดยควรดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง