ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  12.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Port Scan

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบหาว่ามีบริการใดบ้างที่เปิดอยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ บางครั้งถูกนำมาใช้สำหรับวิเคราะห์ปัญหาหรือความผิดปกติจากการตั้งค่าบนระบบ เครือข่าย แต่ในทางกลับกันก็มักถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูลของบริการที่เปิดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางเข้าโจมตีเครื่องเป้าหมายต่อไป ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบจะทำโดยการส่งข้อมูลไปยัง Port ของบริการต่างๆและนำผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบสนองนั้นมาพิจารณาว่า Port ดังกล่าวมีการเปิดให้บริการอยู่หรือไม่ รวมไปถึงในบางครั้งยังสามารถบอกได้ว่า Port ดังกล่าวนั้นเปิดให้บริการอะไรอยู่
[ที่มา : http://www.webopedia.com/TERM/P/port_scanning.html]