ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

PaaS (Platform as a Service)

วิธีการในการเช่า hardware, operating system, storage และ network capacity ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริการที่มีให้นั้นผู้ใช้บริการสามารถเช่า virtualized server และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือทดสอบระบบได้ ตัวอย่างบริการในกลุ่มนี้เช่น Google App Engine, IBM IT Factory, Microsoft Windows Azure