ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  11.06.2013 (10 ปีที่ผ่านมา)

Promiscuous Mode

          คือการตั้งค่าให้ส่วนเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Card หรือ Network Interface) รับทุก Packet ที่ผ่าน ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจะรับข้อมูลเฉพาะที่ส่งมาหา MAC Address (Media Acess Control Address) ของตัวเองเท่านั้น โดยรูปแบบการตั้งค่าแบบนี้มักจะใช้งานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่าย เป็นหลัก แต่ในบางกรณีอาจถูกใช้งานในทางมิชอบได้ เช่นใช้ในการดักจับข้อมูลบนเครือข่ายที่เรียกว่า Sniffing เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคนอื่นๆ กำลังรับส่งอยู่ เช่น รหัสผ่าน หรือ ตัวแปร Session เป็นต้น