ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  20.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Plain Text (เพลนเท็กซ์)

 

plain text คือ ข้อความเรียบ โดยในความหมายทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการแสดงรูปแบบตัวอักษรแบบปกติทั่วไป ที่ไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวเอียง ตัวหนา เป็นต้น