ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  10.02.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

PFE - Proudly Found Elsewhere

เป็นศัพท์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หลักการตรงกันข้ามกับ not invented here จะเหมาะกับหน่วยงาน องค์กร ที่ไม่พร้อมที่จะต้องริเริ่มคิด หรือสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งหลักการนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมาก เนื่องด้วยหลายหน่วยงานไม่พร้อมและยังไม่เชื่อมั่นในบุคคลากรของตนเอง และรู้สึกดีมากกว่าที่หากโครงการล้มไปเพราะ Third Party  แต่ข้อเสียก็คือองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นจะไม่ได้อยู่กับบุคคลากรในองค์กรนั้นเลย ผลก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและพนักงานขาดประสบการณ์