ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  25.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Private Key

กุญแจส่วนตัว ที่ใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูล หรือใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล โดยวัตถุประสงค์ของกุญแจส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจว่าส่งจากผู้ส่ง หรือใช้ในการห้ามปฏิเสธ