ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

Published On  19.07.2013 (8 ปีที่ผ่านมา)

PageRank (PR)

PageRank (PR)

PageRank (PR) หมายถึง ขั้นตอนวิธีที่ใช้การวิเคราะห์เว็บลิงก์ตามทฤษฎีเครือข่ายที่ใช้เป็นพื้นฐานในตัวเสิร์ชเอนจินของกูเกิล โดย PageRank จะแสดงเป็นค่าตัวเลขบ่งบอกถึงความความสำคัญของข้อมูลในกลุ่มของชุดข้อมูล ตัวเลขของ PageRank ของกูเกิลในปัจจุบันจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 10 (ถูกคำนวณค่าในลักษณะลอการิทึม) แสดงถึงความสำคัญของหน้านั้นบนตัวค้นหาของกูเกิล หน้าที่มี PageRank สูงจะปรากฏขึ้นมาก่อนหน้าที่มี PageRank ต่ำ ค่าของ PageRank ถูกคำนวณจากจำนวนการอ้างถึงจากหน้าอื่น และน้ำหนักของหน้าที่ลิงก์เข้ามาหา

ตัวอย่าง PageRank สำหรับเครือข่ายอย่างง่าย (ค่าจาก 100) แสดงถึง หน้า B มีค่า PageRank สูงสุด เนื่องจากมีจำนวนหน้าที่ลิงก์เข้าหามากที่สุด ในขณะที่ หน้า C มี PageRank สูงกว่าหน้า E แม้ว่า หน้า C จะมีหน้าที่ลิงก์มาน้อยกว่าแต่หน้าที่มีน้ำหนักลิงก์เข้าหาหน้า C

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C