ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |  X  | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

XAdES

XAdES : XML Advanced Electronic Signature เป็นมาตรฐานในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสาร XML ซึ่งออกเพิ่มเติมจากมาตรฐาน XML Digital Signature ที่ออกโดย W3C เพื่อให้ลายมือชื่อสามารถทำ long-term validation ได้และสอดคล้องกับ format และลักษณะการนำไปใช้ของ XML