ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

Published On  20.05.2014 (9 ปีที่ผ่านมา)

UPU

UPU : Universal Post Union หรือสหภาพไปรษณีย์สากล เป็นองค์การระหว่างประเทศทำหน้าที่ประสานงานนโยบายการไปรษณีย์ระหว่างประเทศสมาชิก และออกมาตรฐานเพื่อให้การจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ