ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  22.01.2014 (9 ปีที่ผ่านมา)

SWOT Analysis

SWOT Analysis คือการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) ที่จะมีผลต่อธุรกิจขององค์กร  SWOT เป็นเครื่องมือการวางแผน กำหนดเลือกกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระดับต่างๆขององค์กร