ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

ROID

ROID : Repository Object Identifier เป็นรหัสเลขหมายของ object ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลออกโดยเซอร์เวอร์ ซึ่งเลขหมาย ROID จะต้องไม่ซ้ำกัน