ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  20.05.2014 (7 ปีที่ผ่านมา)

RFC

RFC : Request for Comments เป็นเอกสารทางด้านเทคนิคหรือบันทึกที่เกี่ยวของกับการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ตเช่น Protocol, Procedure, Program หรือบันทึกการประชุม ซึ่งบางส่วนจะได้รับการคัดเลือกเป็นมาตรฐานอินเตอร์เน็ต