ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K |  L  | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

LTV

LTV : Long-Term Validation คือความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ไม่ว่าในภายภาคหน้าเอกสารรับรองความถูกต้องจะหมดอายุหรือสูญหาย หรือแม้ว่า algorithm ที่ใช้ในการลงลายมือชื่อนั้นจะอ่อนแอลงไปตามกาลเวลา