ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K |  L  | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

LTANS

LTANS : Long-Term Archive and Notary Services คือบริการจัดเก็บและรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ได้ในระยะยาว มาตรฐานที่ใช้กำกับบริการลักษณะดังกล่าวมีอยู่หลากหลายตามแต่ละแง่มุมของระบบ อย่างเช่น LTAP หรือ Long-Term Archive Protocol เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขอและผู้ให้บริการ long-term archive, ERS หรือ Evidence Record Syntax เป็นมาตรฐานกำหนด format ของข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์และรับรองเอกสารใน long-term archive