ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  20.05.2014 (10 ปีที่ผ่านมา)

Event History

Event History : ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MCRS ซึ่งการรักษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของ record จะสอดคล้องกับหลักการที่แสดงใน ISO 15489 ว่า ระบบบันทึกควรมีตัวแทนที่สมบูรณ์และถูกต้องของการทำธุรกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับ record